54571_021

آب ژاول (وایتکس)

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

آب ژاول | نگین تجارت پیام

 

 

 

 

Sodium hypochlorite
cas number:7681-52-9

فرمول شیمیایی آب ژاول: NaOCl

 

اسامی مترادف با آب ژاول: هیپوکلریت، اکسید کلرید سدیم، آنتی فرمین، هیپوکلریت سدیم.

 

شکل ظاهری آب ژاول:مایع شفاف زرد رنگ میل به سبز با بو طعم تند.

 

آب ژاو کلر آزاد تولید میکند به همین دلیل خاصیت ضد عفونی کنندگی درد، همچنین آب ژاول یک محلول پایدار میباشد و در معرض نور و حرارت به تدریج خاصیت خود را از دست میدهد.

 

آب ژاول به دو صورت تولید میشود اول با واکنش سود سوز آور با گاز لر و روش دوم الکترولیز محلول NaCl.

 

کاربرد آب ژاول

 

1-آب ژاول به منظور گندزدا و بوزدا مورد استفاده قرار میگیرد.

2-آب ژاول در صنعت به عنوان رنگ‌زدا و خمیر کاغذ کاربرد دارد.

3-آب ژاول خاصیت نابود کنندگی ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ ها را دارد.

4-از آب ژاول برای از بین بردن بوی لبنیات ، مخزن‌های آب، فاضلاب‌ها استفاده میشود.

5-از آب ژاول برای سفید کنندگی پنبه، کتانريال ابریشم مصنوعی، مرکبات سفید و خمیر کاغذ و محصولات سلولزی کاربرد دارد.

6-از آب ژاول رقیق برای شستشوی زخم‌ها استفاده می‌شود.

7-از حل شدن آب ژاول با آب وایتکس تولید میشود.

 

 

نکات ایمنی استفاده از آب‌ژاول

 

 

اشتعال:

 

ماده را از مواد اشتعال‌زا و خطرناک دور نگه‌داری شد. هرگونه ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل را از ﻣﺤﻞ دور ﮐﻨﯿﺪ از فاصله‌ای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮد ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺑﺎ آب اﻓﺸﺎن ﮐﺮده و در خلاف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ

 

خاموش‌کننده‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع آﺗﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده آتش‌گیر نمی‌باشد وﻟﯽ آب به‌عنوان ﻋﺎﻣﻞ سردکننده ﻇﺮوف ﺳﺪﯾﻢ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ

 

خاموش‌کننده‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع آﺗﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده آتش‌گیر نمی‌باشد وﻟﯽ آب به‌عنوان ﻋﺎﻣﻞ سردکننده ﻇﺮوف ﺳﺪﯾﻢدﻫﯿﺪ  

 

 

 

تماس با چشم:

 

چشم را حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان شسته و سپس به پزشک مراجعه شود.

 

 

تماس باپوست:

 

کفش‌ها و لباس‌های آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون شستشو داده شود، اگر پوست سوخته باشد آن را با آب سرد شسته و از گاز استریل استفاده نماببد و در صورت حاد بود به پزشک مراجعه شود.

 

 

 

استنشاق

 

فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و در صورت نیاز از گاز اکسیژن استفاده شود و  به پزشک مراجعه شود.

 

 

خوردن:

 

دهان فرد را شسته  و فرد را مجبور به استفراغ مکید. درصورت هوشیاری به وی آب و شیر بنوشانید.

 

 

 

حمل‌ونقل , ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮاد اﯾﻤﻨﯽ 

 

در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر , اﺳﺘﻔﺎده و جابه‌جائی از دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻟﺒﺎس ﺿﺪ اﺳﯿﺪ و ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

در ﺟﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻪ داراي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ دور از ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ ، دور از ﻣﻮاد احیاکننده ، سوخت‌ها و ﻣﻮاد آﻟﯽ ، اسیدهای قوی و ﻓﻠﺰات ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.

 

 در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ داراي ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.

 

ﻗﺒﻞ از رﯾﺨﺘﻦ در ﻇﺮوف ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﻣﺎده دﯾﮕﺮي ﮐﻪ موجب آلوده ﺷﺪن ،آتش‌سوزی ، ﮐﻒ ﮐﺮدن و ﻫﺮ ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﮕﺮ می‌شود وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ، اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻤﭗ و ﻣﺨﺎزن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

 

 

فروش آب ژاولآب ژاول به صورت بشکه‌های  200 لیتری و فله به فروش می‌رسد.

 

آنالیر آب ژاول

 

برای مشاهده آنالیز آب ژاول کلیک کنید

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :